Nieuws

Met de aanplant van de cranberries start een experiment als onderdeel van het innovatieprogramma van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC). “Met de cranberry komt er een nieuw gewas in het veenweidegebied, dat een economisch interessant alternatief is naast de melkveehouderij”, aldus provincie Utrecht. Op Transfercentrum in Zegveld zijn inmiddels de eerste cranberries geplant. Het onderzoek loopt twee jaar.

Financiering

“Het project wordt gefinancierd vanuit het Programma Aanpak Veenweiden van de provincie Utrecht en het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden van de provincie Zuid-Holland”, meldt de provincie Utrecht. Volgens de provincies hebben beide programma’s als doel bodemdaling af te remmen, duurzame landbouw en  duurzaam waterbeheer te krijgen in het veenweidegebied. “De teelt van cranberries is een eerste experiment met een gewas dat onder natte omstandigheden kan groeien en dat voor de agrariër ook economisch heel interessant kan zijn”, aldus gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht.

Verschillende methoden

Bij het experiment worden verschillende methoden getest om onkruid, in dit geval voor gras, onder controle te houden. “Dit gebeurt met twee verschillende strooiseltypen, namelijk miscanthus en hennepvezel, en door het langdurig onder water zetten als middel om het gras te doden”, aldus Krol. Volgens de provincie houden cranberries van hoog water en kunnen in de winterperiode ook lang onder water staan. Het gewas past daarmee perfect in gebieden met hoge grondwaterstanden en periodes van opvang van regenwater bij regenwateroverschot. “Met experimenten als de teelt van cranberries onderzoekt het VIC  alternatieven voor agrariërs in het Groene Hart, in gebieden waar bodemdaling in de toekomst problemen oplevert bij de klassieke bedrijfsvoering” , aldus gedeputeerde Weber van de provincie Zuid-Holland.

Experimenteren

“Door te experimenten met de teelt van andere gewassen, en te onderzoeken welke teelten in het veenweidengebied haalbaar zijn, zowel economisch als qua effecten op de omgeving, wordt duidelijk hoe de economie van het gebied kan worden geoptimaliseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *